شهرداری منطقه سه كرمان در ضلع جنوبی پارک مطهری

نبش بلوار قدس واقع شده است

 

شهرداری منطقه سه در تیرماه سال 1383 افتتاح وراه اندازی گردید .

در بدو امر جناب آقای مهندس مجید یزدیزاده به سمت شهردارمنطقه سه معرفی و منصوب گردیدند. سپس در آبان ماه سال1385 آقای مهندس محمد اسماعیلی، در مردادماه سال 1386آقای مهندس علی ایلاقی حسینی و از اردیبهشت ماه سال 1388 تا کنون آقای مهندس محسن پوراسماعیلی به سمت شهردارمحترم منطقه سه منصوب گردیدند.

Go to top